VĂN BẢN.1.PL
* _ND14-2014-CP_QD thi hanh LDL_ATD.pdf
* ND-79-PCCC.signed.pdf
* 13 TT28-2014-BCT.pdf
* Nghi dinh 79_2014 quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat PCCC.pdf
* nghi-dinh-83-2017-nd-cp-quy-dinh-ve-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chay-va-chua-chay.pdf
* Thong tu 66_2014 quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh 79_2011 ve PCCC.pdf
* 84-2015-QH Luật an toàn.pdf
* Nghị định 44 quy định chi tiết luật AT-VSLĐ.pdf
* NĐ 39.2016. Thi hành một số điều của Luật an toàn (môi trường,khai báo TNLĐ, lao động cao tuổi).pdf
* 12 Thong tu 31-2014-BCT Quy dinh chi tiet mot so noi dung ve ATD.pdf
* 51_2020_ND-CP.pdf
* ND 39-2016-ND-CP quy định chi tiết một số điều của Luật AT-VSLĐ (khai báo điều tra TNLĐ).pdf
* 39 BCT Thông tư 39-2020 về quy chuẩn ATĐ.pdf
* Quyết định 18-2021-QD-TTg QUY ĐỊNH VỀ DỰ BÁO, CẢNH BÁO, TRUYỀN TIN THIÊN TAI VÀ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI.pdf
* Thông tư 05-2021-TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.pdf
VĂN BẢN.2.EVN
* 20 Quy che 736.QD_EVN 16.12.2012- ve PCCC trong EVN.pdf
* e. 1079 EVN Quy dinh suc khoe tren cao.pdf
* 84-2015-QH Luật an toàn.pdf
* 959-EVN- QTATĐ (đã ký).pdf
* 736 EVN Quy trình điều tra sự cố nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam..pdf
* e. 4226-1079 Thực hiện Quy định Sức khỏe lao động trên cao.pdf
* EVN-QĐ 881- QTATCTNH-Thuỷ, cơ, nhiệt, hoá.pdf
* EVN 959-Quy trình an toàn điện 2021.pdf
* 1221-QD-EVN Quy định công tác an toàn.pdf
VĂN BẢN.3.EVNNPC
* 5270- Nghi quyet lien tich cua Tong GD va Ban thuong vu CD Tong cong ty DLMB ve chuong trinh hanh dong Nam van hoa ATLD va KLLD.pdf
* 1921 NPC quy dinh xu ly trach nhiem ca nhan ve cong tac an toan lao dong.pdf
* 3440 QĐ về việc ban hành quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.pdf
* HD cuu nguoi tren cao.pdf
* 02 NPC chi thi cua Giam doc và CTCD ve nam an toan y thuc va trach nhiem.pdf
* 622 TCT Điện lực Miền Bắc Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong EVNNPC.pdf
* Noi quy lao dong của NPC.pdf
* NPC_ Thoả ước lao động tập thể (09.6.2017).pdf
* 780 TCT Điện lực Miền Bắc QĐ Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của CBATCT, CBATBCT.pdf
* 346 TCT Điện lực Miền Bắc Thực hiện cấp PCT điện tử và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ATLĐ-đã gộp.pdf
* TCT Điện lực Miền Bắc QĐ ban hành Nội quy lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc 2020.pdf
* TCT Điện lực Miền Bắc Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 2020.pdf
* 3423 npc ban hành quy trình về công tác xử lý vi phạm HLAT công trình lưới điện cao áp trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.pdf
* 1869 TCT Điện lực Miền Bắc Qui định cơ cấu chức năng nhiệm vụ của tổ thao tác lưu động và nhân viên chuyên quản TBA không người trực của NPC.pdf
* 6404 TCT Điện lực Miền Bắc Rút kinh nghiệm sau kiểm tra công tác an toàn tại các đơn vị.pdf
* QĐ 606 Ban hành QĐ hoạt động mạng lưới ATVSV trong NPC.pdf
* 2923-qui định kiểm tra kiểm soát an toàn ban hành lần 2 số 2923 ngày 03122013.pdf
* 6829 Hướng dẫn thực hiện QTAT thủy, cơ, nhiệt, hóa và QTATĐ.pdf
* Các phụ lục của văn bản 6829.rar
* PL1-Hướng dẫn QT881 và QT 959 theo 6829.doc
* PL14-Thống kê các đầu sổ theo 6829.doc
* PL14-Thống kê các đầu sổ theo 6829.pdf
* 337 Huong dan xem xet xu ly trach nhiem doi voi cac ca nhan trong cong tac quan ly ATLD cua.pdf
VĂN BẢN.4
* Huong dan thuc hien Quy dinh to chuc kiem tra, kiem soat an toan lao dong trong Tong cong ty Dien luc mien Bac (KMH-PCBG.P11.HD.01).pdf
* Quy dinh quan ly trang bi phuong tien an toan lao dong, PCCC (KMH- PCBG.P11.QD.01).pdf
* 282 Quyết định ban hành hướng dẫn vệ sinh cách điện đến 110kV.pdf
* 984 Phòng An toàn hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên phần mềm ECP - OMS.pdf
* b. 2002. Kế hoạch quản lý nguy cơ rủi ro.pdf
* Quy trinh huan luyen, kiem tra sat hạch an toan lao dong va kinh doanh dien nang.pdf
* Phòng An toàn hồ sơ nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro năm 2020.pdf
* 1587 Phòng An toàn Vv hướng dẫn biện pháp an toàn khi làm việc trên lưới điện hạ áp.pdf
* 1603 Phòng An toàn Vv hướng dẫn chụp gửi ảnh trên ECP theo văn bản 346.pdf
* 1653 Phòng An toàn PCBG hướng dẫn thực hiện trình tự công tác trên lưới điện theo 2945 (lần 2).pdf
* 1731 Phòng An toàn chấn chỉnh việc thực hiện công tác an toàn.pdf
* 358 hướng dẫn kiểm tra công tác AT-VSLĐ.pdf
* 1470 Phòng An toàn Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động.pdf
* 3237 Phòng An toàn Vv hướng dẫn đối soát PLV, cấp PCT,LCT trên ECP với các công việc liên quan đến lưới điện trong CMIS và CRM.pdf
* 3283 Phòng An toàn Vv kiểm soát cấp PCT, LCT và đối chiếu dữ liệu.pdf
* 3480 Phòng An toàn Vv sửa đổi hướng dẫn thực hiện LCT.pdf
* 3499 Phòng An toàn Chỉ thị Về việc thực hiện đầy đủ chế độ PCT, LCT khi công tác liên quan đến lưới điện.pdf
* 2480 hướng dẫn lập phương án tại chỗ khi xử lý sự cố trên lưới điện.pdf
* 624 Quy định phối hợp thực hiện công tác trên lưới đang mang điện Hotline đến cấp điện áp 22kV.pdf
* 4465 PCBG Trả lời các ý kiến vướng mắc về công tác an toàn.pdf
* 4580 Phòng An toàn Vv hướng dẫn thực hiện chụp gửi ảnh trên ECP.pdf
* 5537 Triển khai thực hiện các quy trình an toàn 959, 881 và hướng dẫn của EVNNPC.pdf
* AT-Đề cương hướng dẫn Kiểm tra an toàn hiện trường, đơn vị cơ ở.pdf
* BB kiem tra tai hien truong cua- EVNNPC (Mau moi).pdf
* Biên bản kiểm tra KLVH.pdf